Codes GDS

Amadeus OK MILMON
Galileo-Apollo OK 71073
Sabre-Abacus OK 27611
Worldspan OK MILMN