Codigos GDS

Amadeus OK MILMON
Galileo/Apollo OK 71073
Sabre OK 27611
Worldspan OK MILMN
Pegasus ADS OK MILMON